Privatumo politika

Galioja nuo: 2017 m. vasario 1 d.
1. Bendrosios nuostatos
1.1. Taisyklėse naudojamos sąvokos: Klientas - fizinis ar juridinis asmuo, sudaręs sutartį su "Trading Incubator" (toliau tekste - "TI"), ar trečiasis asmuo, išreiškęs pageidavimą dalyvauti TI vykdomoje veikloje ar organizuojamose kampanijose. Kliento duomenys - Kliento duomenys, žinomi ir tvarkomi TI. Kliento duomenų tvarkymas - bet kokie veiksmai, atliekami su Kliento duomenimis, įskaitant kaupimą, tvarkymą, saugojimą, naudojimą, sujungimą, ištrynimą arba keli tokie veiksmai nepriklausomai nuo to, kaip veiksmas atliekamas ar kokios priemonės naudojamos. Įgaliotasis atstovas - TI darbuotojas ar asmuo, tvarkantis Kliento duomenis pagal sutartį su TI. 1.2. Spręsdamos privatumo politikoje neaptartus klausimus, sutarties šalys vadovaujasi Trading Incubator sąlygomis ir nuostatomis. Tokiais atvejais tekste didžiosiomis raidėmis rašomos sąvokos, apibrėžtos Taisyklėse, kurios nėra aptartos 1.1 paragrafe, interpretuojamos taip, kaip jų reikšmė apibrėžta Bendrosiose sąlygose ir nuostatose.
2. Sutikimas dėl kliento duomenų tvarkymo
2.1. Klientas patvirtina, kad pažymėdamas sutikimą atitinkamoje formoje, jis laisva valia sutinka su TI teisėmis, numatytomis TI Bendrosiose sąlygose ir nuostatose bei Klientų duomenų tvarkymo Taisyklėse, ir Kliento sutikimas dėl jo/jos duomenų tvarkymo savaime laikomas duotu, kai klientas TI pateikia bet kokį ketinimų pareiškimą ar duomenis. 2.2. Sutikimas tvarkyti kliento duomenis galioja neribotą laiką, išskyrus privalomose įstatymų nuostatose numatytus atvejus. Klientas turi teisę pareikalauti TI nutruakti Kliento duomenų tvarkymą, jei tai neprieštarauja teisės aktams. Klientas turi teisę atšaukti bet kokios informacijos siuntimą rinkodaros tikslais. Gavusi kliento reikalavimą nutraukti Kliento duomenų tvarkymą, TI gali nebeturėti galimybės teikti paslaugas ar pasiūlymus, kuriems reikalingi Kliento duomenys. 2.3. TI turi teisę naudoti Kliento duomenis Taisyklėse neaptartomis sąlygomis tik gavus atitinkamą papildomą Kliento sutikimą arba teisės aktuose numatyta tvarka.
3. Pagrindinės klientų duomenų tvarkymo taisyklės
3.1. TI ir Įgaliotieji atstovai, tvarkydami Klientų duomenis, laikosi Asmens duomenų apsaugos įstatyme ir atitinkamuose teisės aktuose išdėstytų principų ir reikalavimų. 3.2. TI tvarko Kliento duomenis tik tiek, kiek reikalinga Kliento sutarties sąlygų vykdymui, geriausių paslaugų teikimui Klientui ir kitų tikslų, kuriems reikalingi Kliento duomenys, įgyvendinimui. Nereikalingi Kliento duomenys yra ištrinami ar kitaip sunaikinami. 3.3. TI saugo Kliento duomenis nuo neteisėto panaudojimo ir prižiūri Kliento duomenų tvarkymą.
4. Kliento duomenų struktūra
4.1. TI gali tvarkyti viešai prieinamus Kliento duomenis ir Kliento pateiktus duomenis. Pagrindinės tvarkomų duomenų rūšys: 4.1.1. asmeniniai Kliento duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta); 4.1.2. su Kliento veikla susiję duomenys (išsilavinimas, mokymo įstaiga, darbovietė, pareigos); 4.1.3. Kliento kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, telefono numeris); 4.1.4. Kliento ir TI bendravimo duomenys, paslaugų naudojimo dažnumas, prašymai); 4.1.5. duomenys, susiję su Kliento dalyvavimu žaidimuose ir akcijose; 4.1.6. duomenys, susiję su lankymusi ir naudojimusi interneto svetaine. 4.2. TI turi teisę registruoti visas Kliento pinigų operacijas ir kitus Kliento pateiktus pavedimus naudojantis Paslaugomis, atliekamus ryšio kanalais (įskaitant pateiktus telefonu) ir bet kokiu kitu būdu, bei naudoti šiuos duomenis esant reikalui patvirtinti minėtą veiksmų įvykdymą bei kitais tikslais, aprašytais 5 punkte.
5. Klientų duomenų tvarkymo tikslai
5.1. TI Kliento duomenis tvarko siekdama: 5.1.1. identifikuoti Klientą; 5.1.2. siūlyti Klientui TI produktus ir paslaugas; 5.1.3. spręsti, ar teikti paslaugas Klientui ir kokiomis sąlygomis tai daryti; 5.1.4. vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš Sutarties su Klientu (pvz., gauti ir vykdyti pavedimus), naudotis teisėmis ir užtikrinti, kad Klientas vykdys Sutartį su Klientu; 5.1.5. patikrinti ir, iškilus būtinybei, papildyti ar pakeisti Kliento pateiktus duomenis; 5.1.6. atlikti statistinius tyrimus, analizę ir teikti ataskaitas, susijusias su Klientų turima rinkos dalimi, produktais ir paslaugomis bei kitais informaciniais rodikliais; 5.1.7. vystyti turimus ir ruošti naujus produktu; 5.1.8. nustatyti paslaugų įkainių dydį; 5.1.9. rengti vartotojams žaidimus, akcijas ir mokymus; 5.1.10. geriau suprasti Klientų poreikius ir lūkesčius (pvz., vykdyti apklausas, teikti klausimynus). 5.2. TI turi teisę tvarkyti Kliento duomenis ir po Sutarties su Klientu nutraukimo, siekiant vykdyti įsipareigojimus, kylančius iš teisės aktų bei saugoti TI interesus kitais pagrįstais atvejais.
6. Kliento duomenų teikimas
6.1.TI Kliento duomenis teikia: 6.1.1. TI priklausančioms įmonėms; 6.1.2. asmenims ir organizacijoms, susijusioms su paslaugų teikimo bei teisėmis ir įsipareigojimais pagal Sutartį su Klientu; 6.1.3. duomenų bazių tvarkytojams, jei to reikalauja teisės aktai ar Sutartis su Klientu; 6.1.4. asmenims, TI teikiantiems konsultavimo, informacinių technologijų (IT) ir pan. paslaugas; 6.1.5. asmenims, kurie TI perdavė konkrečias paslaugas ar pareigas, susijusios su paslauga, vykdymą (pvz., partneriams). 6.2. Tretieji asmenys gali tvarkyti Kliento duomenis laikydamiesi vietinių teisės aktų, kad galėtų teikti TI paslaugas ar vykdyti Sutartį su Klientu, nors vietiniai teisės aktai gali ir neužtikrinti tokios pačios asmens duomenų apsaugos, kaip numatyta TI taikomuose teisės aktuose.
7. Klientų duomenų apsaugai taikomos apsaugos priemonės
7.1. TI užtikrina IT ir kitokią būtiną Kliento duomenų apsaugą bei Kliento duomenų tvarkymą. Be paminėtų apsaugos priemonių, taip pat taikomos: 7.1.1. TI nustato Kliento duomenų registravimo ir saugojimo vidaus procedūrų reikalavimus ir tų reikalavimų laikymosi kontrolės procedūras; 7.1.2. TI riboja ir suteikia darbuotojams prieigą prie Kliento duomenų ir įgalioja juos tvarkyti Kliento duomenis TI klientų duomenų bazėje atsižvelgdama į darbuotojo atliekamas funkcijas; 7.1.3. TI darbuotojams galioja konfidencialumo įsipareigojimai; 7.1.4. TI riboja prieigą prie TI darbo patalpų bei prie kiekvieno darbuotojo kompiuterio. 7.2. Įgaliotieji atstovai tvarko Klientų duomenis šiose Taisyklėse aprašytais tikslais laikydamiesi su TI sutartų sąlygų. Klientų duomenis gali tvarkyti tik atitinkamai apmokyti Įgaliotieji atstovai ir tik tiek, kiek to reikia siekiant atlikti jiems paskirtas pareigas. Siekiant apsaugoti Klientų duomenis ir stebėti Klientų duomenų tvarkymą, Įgaliotiesiems atstovams turi būti taikomi bent jau tokie patys reikalavimai, kokie išdėstyti šiose Taisyklėse.
8. Klientų teisių apsauga
8.1. Klientas turi teisę tikrinti pateiktus Kliento duomenis teisės aktais numatytomis sąlygomis; 8.2. Klientas turi teisę bet kada keisti Kliento duomenis prisijungęs prie nario aplinkos internetinėje svetainėje arba kreipiantis šiuo tikslu į TI. Tais atvejais, kai Klientų duomenų pakeitimas draudžiamas remiantis galiojančiais teisės aktais, Sutartimi su Klientu ir (arba) šiomis Taisyklėmis, Klientas turi teisę reikalauti nutruakti Kliento duomenų tvarkymą, įskaitant jų paskelbimą ir (arba) prieigos prie jų suteikimą, ir (arba) ištrinti jau surinktus Klientų duomenis. 8.3. Klientas turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į teismą ar Asmens Duomenų apsaugos inspekciją dėl savo teisių gynimo, jei teisės aktais nenumatyta kitokia procedūra.
9. Klientų duomenų saugojimas
9.1. TI kaupia ir saugo: 9.1.1. duomenis ir dokumentus, susijusius su paslaugų teikimu, kuriuose nurodytos TI ir Kliento teisės ir pareigos, kurių pagrindu TI teikia paslaugas Klientui; 9.1.2. duomenis apie teikiamas paslaugas ir sandorius bei kitą bendravimo tarp Kliento ir TI informaciją siekiant užtikrinti TI veiklos teikiant paslaugas apžvalgą; 9.1.3. kitus duomenis ir dokumentus, susijusius su paslaugų teikimu, kaip tai numatyta teisės aktų reikalavimuose. 9.2. TI saugo Klientų duomenis ne mažiau negu vienerius metus nuo santykių su Klientu nutrūkimo, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktų reikalavimuose numatomas kitoks konkrečių duomenų ar dokumentų saugojimo terminas.
10. Slapukų sąrašas
Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
PHPSESSID Naudojamas nutrūkusiai naudotojo naršymo interneto svetainėje sesijai atstatyti Įeinant į interneto svetainę Iki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos Unikalus ID
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net Įeinant į interneto svetainę 1 minutė
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti. Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID
_cfduid Naudojamas "Mailerlite" statistikai rinkti. Įeinant į interneto svetainę 1 metai Unikalus ID
cookies_choice Naudojamas sutikimo su privatumo politika pasirinkimui saugoti. Įeinant į interneto svetainę 30 dienų yes / no
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė. Plačiau apie tai: privatumo politika.
Sutinku    Nesutinku